برچسب متال


 

این برچسب نیز همانند برچسب صدفی جهت ثبت مشخصات و شناسنامه کالا روی محصول میباشد و در بسیاری از صنایع جهت پلاک مشخصه محصول از این نوع برچسب استفاده میشود .

این برچسب در مقابل آب خوردگی و کشیدگی و حرارت مقاوم است .روی این برچسب ها با چاپگر های لیزی نمیتوان چاپ گرفت .

توسط چاپگر های برچسب از ریبون رزین و سوپر رزین جهت چاپ روی این برچسبها استفاده میشود و چاپ انجام شده نیز از مقاومت بالایی برخوردار است .